การดูแลรักษาสัตว์

สัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษา เพื่อการเจริญเติบโต และการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ ดังนั้น เรามีวิธีการดูแลรักษาสัตว์ ดังนี้

สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ที่อาศัยและหากินอยู่ในป่า ปัจจุบันจำนวนสัตว์ป่าลดน้อยลง เราจึงควรดูแลรักษาสัตว์ป่า ดังนี้

 

 

1.ไม่เผาป่า หรือตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า
2.รักษาสภาพแวดล้อมของป่า เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ตลอดไป
A.ไม่ล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหาร
B.ไม่จับสัตว์ หรือล่าสัตว์ในเขตหวงห้าม
C.เมื่อพบเห็นบุคคลอื่นล่าสัตว์ป่า หรือนำสัตว์ป่ามาขาย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สัตว์เลี้ยง หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต เช่น เลี้ยงไว้เป็นอาหาร เลี้ยงไว้ใช้งาน เลี้ยงไว้ดูเล่น เรามีวิธีดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเรา ให้แข็งแรง เจริญเติบโต ดังนี้

1.สร้างที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยให้แก่สัตว์
2.ให้อาหารสัตว์ตามประเภทของสัตว์อย่างเพียงพอ
3.ให้ความรักและเอาใจใส่สัตว์ที่เลี้ยงไว้
4.ให้สัตว์ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
5.ทำความสะอาดสัตว์และที่อยู่อาศัยของสัตว์เสมอ
6.ฉีดวัคซีนและให้การรักษาเมื่อยามสัตว์เจ็บป่วย