การเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง

สัตว์แต่ละชนิด มีพฤติกรรมและสภาพความเป็นอยู่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์ จึงควรศึกษาธรรมชาติทั่วไปของสัตว์ชนิดนั้น ๆ ให้เข้าใจก่อน เพื่อที่จะเลี้ยงมันได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น
– ชนิดของสัตว์ที่ต้องการเลี้ยง
– การจัดที่อยู่อาศัย
– อาหารที่สัตว์กิน
– วิธีดูแลสัตว์

นอกจากนี้ควรมีความรักและความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงด้วย วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง มีดังนี้
1. จัดที่อยู่ให้เหมาะสมกับสัตว์ และรักษาความสะอาดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอ
2. จัดอาหารให้เหมาะสม และเพียงพอกับสัตว์
3. คอยดูแลรักษาเมื่อสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วย
4. คอยระวังไม่ให้สัตว์ที่เป็นศัตรู มาทำอันตรายสัตว์เลี้ยง
5. น้ำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง