การดูแลรักษาสัตว์

สัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษา เพื่อการเจริญเติบโต และการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ ดังนั้น เรามีวิธีการดูแลรักษาสัตว์ ดังนี้

 

สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ที่อาศัยและหากินอยู่ในป่า ปัจจุบันจำนวนสัตว์ป่าลดน้อยลง เราจึงควรดูแลรักษาสัตว์ป่า ดังนี้

 1. ไม่เผาป่า หรือตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า
 2. รักษาสภาพแวดล้อมของป่า เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ตลอดไป
  1. ไม่ล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหาร
  2. ไม่จับสัตว์ หรือล่าสัตว์ในเขตหวงห้าม
  3. เมื่อพบเห็นบุคคลอื่นล่าสัตว์ป่า หรือนำสัตว์ป่ามาขาย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สัตว์เลี้ยง หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต เช่น เลี้ยงไว้เป็นอาหาร เลี้ยงไว้ใช้งาน เลี้ยงไว้ดูเล่น เรามีวิธีดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเรา ให้แข็งแรง เจริญเติบโต ดังนี้

 1. สร้างที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยให้แก่สัตว์
 2. ให้อาหารสัตว์ตามประเภทของสัตว์อย่างเพียงพอ
 3. ให้ความรักและเอาใจใส่สัตว์ที่เลี้ยงไว้
 4. ให้สัตว์ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 5. ทำความสะอาดสัตว์และที่อยู่อาศัยของสัตว์เสมอ
 6. ฉีดวัคซีนและให้การรักษาเมื่อยามสัตว์เจ็บป่วย