การเลี้ยงสัตว์

สัตว์เลี้ยงน่ารัก

     1.  ประเภทของสัตว์เลี้ยง
เราสามารถแบ่งประเภทของสัตว์เลี้ยงตามประโยชน์ที่มีต่อเราได้  ดังนี้
          1.  ใช้เป็นอาหาร  ได้แก่
               –  สัตว์ที่ให้เนื้อ  เช่น  วัว  หมู  ไก่  ปลา
               –  สัตว์ที่ให้นม  เช่น  วัว  แพะ
               –  สัตว์ที่ให้ไข่  เช่น  เป็ด  ไก่
          2.     ใช้แรงงาน  ได้แก่
               –  สัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะ  เช่น  ช้าง  ม้า
               –  สัตว์ที่ใช้ไถนา  ลากเกวียน  เช่น  วัว  ควาย
          3.    เลี้ยงไว้ดูเล่น  เพื่อความเพลิดเพลิน  เช่น  นก  ปลา  สุนัข  แมว  เป็นต้น
     2.  การให้อาหารสัตว์เลี้ยง
สัตว์แต่ละชนิดจะกินอาหารต่างกัน  ซึ่งการให้อาหารสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
          1)  ให้อาหารถูกต้องตามชนิดของสัตว์  เช่น
               วัว  ควาย  แพะ                            หญ้า  ฟาง
               สุนัข  แมว                                  ข้าวคลุกเศษเนื้อ  หรือปลา  อาหารสำเร็จรู
               เป็ด  ไก่  นก                               ข้าวเปลือก  อาหารสำเร็จรูป
               ปลา                                         ไรแดง  ลูกน้ำ  อาหารสำเร็จรูป
               หมู                                           รำ  ข้าว   เศษอาหาร
          2)  ให้อาหารสัตว์ในปริมาณที่เพียงพอฃ
          3)  ดูแลสัตว์เลี้ยงทุกตัวได้กินอาหารในปริมาณที่เหมาะสม
          4)  ให้อาหารเป็นเวลาและให้ตรงเวลา
          5)  ให้น้ำที่สะอาดแก่สัตว์
     3.  การจัดที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง
ที่อยู่อาศัยของสัตว์  จะแตกต่างกันไปตามลักษณะและขนาดของสัตว์แต่ละชนิด  ดังนี้
          1.  คอก  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่  เช่น  ม้า  วัว  ควาย  โดยอาจมีหลังคาหรือไม่มีก็ได้
          2.  เล้า  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก  เช่น หมู  ไก่  เป็ด  โดยจะมีหลังคากันแดดกันฝน
          3.  กรง  เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลิน  เช่น  นก  กระต่าย
          4.  ตู้กระจก  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่นิยมเลี้ยงไว้ดูเล่น  เช่น  ปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ
          ที่อยู่อาศัยที่ดีของสัตว์เลี้ยง  ควรมีลักษณะ  ดังนี้
          1)  มีลักษณะและขนาดเหมาะสมกับชนิดและจำนวนของสัตว์เลี้ยง
          2)  มีความมั่นคง  แข็งแรง  ทนทาน  กันแดด  กันฝน  และให้ความปลอดภัยแก่สัตว์
          3)  อยู่ที่โล่ง  อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ทำความสะอาดได้ง่าย
          4)  ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมหรือรบกวนสุขภาพของผู้อื่น
          การดูแลที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง  ควรปฏิบัติดังนี้
          1)  หมั่นทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ที่อยู่อาศัยของสัตว์
          2)  หมั่นตรวจดูว่า  ที่อยู่ของสัตว์มีส่วนใดชำรุด  เมื่อพบควรรีบซ่อมแซม
          3)  คอยดูแลและกำจัดสัตว์ที่ชอบทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์  เช่น  ปลวก  มอด
          4)  เมื่อสัตว์เลี้ยงมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ควรจัดหาที่อยู่ใหม่ให้เพียงพอกับสัตว์
     4.  การป้องกันและดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงไม่ให้เป็นโรค
สาเหตุที่ทำให้สัตว์เป็นโรค
          1)  บริเวณที่อยู่ของสัตว์สกปรก  ชื้นแฉะ  และมีน้ำขัง
          2)  ภาชนะใส่อาหารและน้ำของสัตว์สกปรก
          3)  สัตว์ทำร้ายกันเอง  ทำให้สัตว์บาดเจ็บ
          4)  สัตว์ติดโรคจากสัตว์ที่อยู่ร่วมกัน
          5)  สัตว์ได้รับอาหารไม่เพียงพอ
          การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง
          1)  รักษาความสะอาดที่อยู่ของสัตว์
          2)  จัดที่อยู่ของสัตว์ให้มีอากาศถ่ายเทและแสงแดดส่องถึง
          3)  ให้อาหารตรงเวลา  และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของสัตว์
          4)  ให้น้ำและอาหารที่สะอาด
          5)  แยกสัตว์ที่เป็นโรคออก
          6)  คอยดูแลอย่าให้สัตว์ทำร้ายกัน
          7)  ดูแลความสะอาดตัวสัตว์เป็นประจำ
          8)  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์ตามกำหนดเวลา
          ตัวอย่าง  การเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงปลาหางนกยูง  ปลาหางนกยูงเป็นปลาที่นิยมเลี้ยง  เพราะมีความสวยงาม  ราคาไม่แพง  เลี้ยงง่าย  และแพร่พันธุ์ได้เร็ว
          อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงปลา
          1.  ภาชนะใส่ปลา  ได้แก่  ตู้กระจก  อ่าง  หรือขวดปากกว้าง
          2.  กระชอน  สำหรับช้อนปลาใส่ภาชนะ  หรือใช้ช้อนลูกน้ำ  ไรน้ำ  ที่จะนำมาเป็นอาหารปลา
          3.  อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น  กรวด  หิน  พรรณไม้น้ำ
          การจัดสถานที่และการปล่อยปลาลงในภาชนะ  ควรปฏิบัติดังนี้
          1.  ล้างภาชนะที่ใช้เลี้ยงให้สะอาด
          2.  นำน้ำฝนหรือน้ำประปาที่รองทิ้งค้างคืนไว้ 2-3 วัน  มาใส่ในภาชนะ
          3.  ตกแต่งด้วยหิน  และพรรณไม้น้ำชนิดต่าง ๆ
          4.  นำปลาหางนกยูงปล่อยลงในภาชนะ
               การให้อาหารปลา  ควรให้วันละ 2 ครั้ง  ตอนเช้าและตอนเย็น  โดยกะปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับจำนวนปลาที่เลี้ยง
วิธีป้องกันและกำจัดโรค  ทำได้โดยเปลี่ยนน้ำบ่อย ๆ และหมั่นทำความสะอาดภาชนะที่ใช้เลี้ยงปลา  โดยใช้ฟองน้ำชุบเกลือป่นเช็ดถูให้ทั่ว  เพราะเกลือจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้   และเมื่อพบว่าปลาเป็นโรคต้องรีบแยกออกมาจากปลาตัวอื่นทันที